• Burgemeester Roelenweg 26 8021EW Zwolle
  • 088 304 04 80
  • info@sosv.nl

Privacyverklaring.

Samenvatting voor werknemers en sollicitanten

Door het insturen van je sollicitatie en/of het aangaan van een arbeidsovereenkomst met SOSV Detacheringen stem je in met de verwerking van je persoonsgegevens door SOSV Detacheringen.

SOSV Detacheringen (hierna: SOSV) is gevestigd aan de Burgemeester Roelenweg 26, 8021 EW te Zwolle en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 32115799.

SOSV verwerkt je persoonsgegevens om zo een goede uitvoering van de arbeidsovereenkomst mogelijk te maken. Je persoonsgegevens worden door SOSV gebruikt voor uitbetalingen van salaris, voor haar algemene personeelsadministratie, ter identificatie door een opdrachtgever, voor het aanleggen en onderhouden van een persoonlijk dossier, voor de algemene communicatie en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.

Indien en voor zover daar aanleiding toe is verstrekt SOSV de door jou verstrekte persoonsgegevens aan derde partijen. Deze derde partijen zijn opdrachtgevers van SOSV en overige dienstverleners die de uitvoering van de arbeidsovereenkomst mogelijk maken, zoals een opdrachtgever, ICT dienstverlener, verzekeraar of een arbodienstverlener. SOSV verstrekt de door jou verstrekte persoonsgegevens alleen als dat voor de uitvoering van haar dienstverlening noodzakelijk is. SOSV verstrekt de door jou verstrekte persoonsgegevens nimmer voor commerciële doeleinden en nimmer aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

SOSV wijst je nadrukkelijk op de mogelijkheid om je persoonsgegevens niet of niet langer te verstrekken. Het gevolg hiervan is dat de arbeidsovereenkomst niet tot stand zal komen of dat de arbeidsovereenkomst niet langer (ongewijzigd) voort kan worden gezet.

SOSV bewaart de door jou verstrekte persoonsgegevens niet langer dan voor de sollicitatieprocedure, de arbeidsovereenkomst of de op haar rustende wettelijke verplichtingen noodzakelijk is. Dit houdt in dat SOSV de door jou verstrekte persoonsgegevens zal bewaren voor de duur van de sollicitatieprocedure of het dienstverband, en voor maximaal 4 weken (in het geval van een sollicitatie) of 2 jaren (in het geval van een dienstverband) daarna, tenzij er een (fiscaal) wettelijke verplichting bestaat om bepaalde gegevens langer dan deze termijn te bewaren. Slechts de gegevens waarvoor deze verplichting bestaat zullen maximaal 7 jaren bewaard worden.

Je hebt te allen tijde het recht op inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens die bij SOSV bekend zijn. Je dient je verzoek daartoe in te dienen via e-mail op avg@SOSV.nl. SOSV zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk aan je verzoek te voldoen. Indien je verzoekt om verwijdering van je gegevens dan kan dat er toe leiden dat je je huidige functie niet langer ongewijzigd kunt uitoefenen. SOSV zal je verzoek tot het verwijderen van de persoonsgegevens niet honoreren als dit strijdig is met een op haar rustende wettelijke verplichting.

Indien je een klacht hebt over de manier waarop SOSV de door jou verstrekte persoonsgegevens verwerkt word je verzocht om deze klacht eerst aan SOSV kenbaar te maken. Je kunt dit per e-mail doen via avg@exsin.nl. SOSV zal je klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Indien je ontevreden bent over de manier waarop SOSV je klacht behandelt kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit is een samenvatting van de uitgebreide privacy verklaring die hier te downloaden is.

November 2018